เพิ่มเพื่อน

Shopping ที่ Projamm.com

  • Call us : 093-0306285
  • projamm.com@gmail.com
โปรแจ่มช้อปปิ้งออนไลน์ ซื้อสินค้าราคาถูก ส่งเร็วทันใจ จ่ายเงินได้ทุกช่องทาง

ขออภัยค่ะ เว็บไซต์กำลังปรับปรุง

ขอบคุณค่ะ

การเดินทางและไลฟ์สไตล์

นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

  • ราคา
  • 5,900.00

  • 7,900.00

← เลื่อน →
สินค้า ราคา จำนวน
1 – 3 มี.ค. 59 5,900.00 กรุณาโทรสอบถาม
11 – 13 มี.ค. 59 6,500.00 กรุณาโทรสอบถาม
14 – 16 มี.ค. 59 5,900.00 กรุณาโทรสอบถาม
25 – 27 มี.ค. 59 6,500.00 กรุณาโทรสอบถาม
28 – 30 มี.ค. 59 5,900.00 กรุณาโทรสอบถาม
8 – 10 เม.ย. 59 6,500.00 กรุณาโทรสอบถาม
13 – 15 เม.ย. 59 (วันสงกรานต์) 6,900.00 กรุณาโทรสอบถาม
18 -20 เม.ย. 59 5,900.00 กรุณาโทรสอบถาม
30 เม.ย. – 2 พ.ค. 59 (วันแรงงาน) 6,500.00 กรุณาโทรสอบถาม
5 – 7 พ.ค. 59 (วันฉัตรมงคล) 6,500.00 กรุณาโทรสอบถาม
9 – 11 พ.ค. 59 5,900.00 กรุณาโทรสอบถาม
20 – 22 พ.ค. 59 (วันวิสาขบูชา) 6,500.00 กรุณาโทรสอบถาม

*หมายเหตุ: กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่

*ค่าจัดส่งต่อชิ้น 0.00 บาท

อัพเดทล่าสุด 18 ก.พ. 2559 10:52 น.
สักการะ องค์เจ็ก องค์จอม ล่องเรือโตนเลสาบ ปราสาทบันทายสรี ปราสาทตาพรหม
ชมวิวพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่นครวัด บน เขาพนมบาเค็ง
บริการอาหารรสเลิศ ทั้งอาหารไทย และอาหารสากล เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ นานาชาติ
พร้อมชมโชว์อัปสรา วัฒนธรรมพื้นบ้านสุดอลังการ
พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย
บริการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ไทย – กัมพูชา แบบ VIP

 
รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1 : กรุงเทพ ฯ – ตลาดโรงเกลือ - เสียมเรียบ - วัดใหม่ - เจ้าเจ็กเจ้าจอม - โตนเลสาบ
 
04.00 น.    พร้อมกันที่ ปั๊มน้ำมัน ปตท. วิภาวดี (ตรงข้าม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย )  เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นรถ
เพื่อออกเดินทางสู่ ตลาดโรงเกลือ อำเภอ อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
** อิสระอาหารเช้า ตามอัธยาศัย
 
08.30 น.    เดินทางถึง ตลาดโรงเกลือ ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง แบบ VIP จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเสียมเรียบ
 
กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร
นำท่าน สักการะองค์เจ๊ก – องค์จอม ด้านหน้าพระตำหนักเจ้าสีหนุ ใจกลางเมืองเสียมเรียบ จากนั้นนำท่านชม วัดใหม่
สถานที่เก็บรวบรวมกระดูกในสมัยสงครามกลางเมือง เดินทางล่องเรือ โตนเลสาบ ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ ที่สุดในภาคพื้นเอเชีย
ล่องเรือชมวิถีชีวิตชาวบ้านสองฟากฝั่งและชมพระอาทิตย์ตก ประทับใจกับภาพบรรยากาศ
 
เย็น           รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ที่ โรงแรม SMILLING HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
 

วันที่ 2 : เสียมเรียบ - ปราสาทบันทายศรี - นครวัด - นครธม -ปราสาทตาพรหม - พนมบาเค็ง

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทบันทายศรี หรือ บันเตเสร็ย ให้ท่านได้เยี่ยมชมปราสาทสีชมพูที่สวยงามในด้านการแกะสลัก ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 5
บันทายศรี หมายถึง ป้อมสตรี หรือ ที่พักสำหรับสตรี เชื่อกันว่าเป็นที่พักอาศัยของนางสนมกำนัล โดยเป็นสถานที่ต้องห้ามสำหรับบุรุษเพศ
และเดินทางต่อยัง นครวัด  (Angkor Wat) ชมปราสาทที่มีขนาดใหญ่มากถึง 200,000 ตารางเมตร ปราสาทสูง 60 เมตร ยาว 100 เมตร
และกว้าง 80 เมตร มีปราสาท 5 หลังตั้งอยู่บนฐานสูงตามคติศูนย์กลางจักรวาล มีกำแพงด้านนอกยาวด้านละ 1.5 กิโลเมตร มีคูน้ำล้อมตามแบบมหาสมุทรบนสวรรค์
ที่ล้อมรอบเขาพระสุเมรุ เป็นแผนผังที่ถือว่าเป็นวิวัฒนาการขั้นสุดยอดของปราสาทขอม
 
กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ นครธม (Angkor Thom) ภายในนครธมมีปราสาทหลายปราสาท ทางเข้ามีรูปแกะสลักของเหล่ายักษ์ที่กำลังกวนกระเสียรสมุทร
นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทบายน ตื่นตะลึงกับภาพจำหลักพระพักตร์ของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ภาพแกะสลักนูนต่ำแสดงถึงเรื่องราวการทำสงคราม
ระหว่างขอมกับจาม นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทตาพรหม ทางเข้าปราสาทจะร่มรื่นด้วยพรรณไม้ ประตูทางเข้ามีการแกะสลักรูปหน้าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7
อยู่ด้วย นำท่านเข้าชมตัวปราสาทที่มีต้นไม้เข้าทำลายจนเกิดศิลปะที่สวยงามโดยมีภาพยนตร์ฮอลลีวู๊ดและสารคดีมาถ่ายทำหลายเรื่อง เช่น
เรื่อง Tomm Rider นำท่านขึ้นชมวิวเบื้องสูง บนพนมเขาบาเค็ง ซึ่งเป็นที่ตั้งของ ปราสาทพนมบาเค็ง แต่ละชั้นและฐานปราสาทล้อมรอบด้วยปราสาท
หลังเล็กๆ รวมทั้งหมด 109 หลัง นักท่องเที่ยวมักจะปีนขึ้นไปบนปราสาทเพื่อรอชมและถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้นและตก ปราสาทหลังนี้สร้างขึ้น
ในช่วงปลายศตวรรษที่ 9 ถึงต้นศตวรรษที่ 10 เพื่อบูชาพระศิวะ
 
เย็น            รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง ระบำนางอัปสรอันตระการตา อ่อนช้อยสวยงาม
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ที่ โรงแรม SMILLING HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
 
วันที่ 3 : ช้อปปิ้งตลาดซาจ๊ะ – เสียมเรียบ – ตลาดโรงเกลือ - กรุงเทพฯ
 
เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดซาจ๊ะ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง อาทิเช่น ผ้าพันคอ เสื้อยืดลายนครวัด หิน-ไม้แกะสลัก และสินค้าพื้นเมือง เพื่อเป็นของฝากคนทางบ้าน
 
กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร
หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเสร็จ นำท่านเดินทางกลับสู่ ตลาดโรงเกลือ           
               
14.30 น.     เดินทางถึงด่านตรวจคนเข้าเมือง นำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดโรงเกลือ
17.00 น.     นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร ** อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย
21.00 น.     เดินทางถึงกรุงเทพมหานคร ส่งท่านที่ ปั๊มน้ำมัน ปตท. วิภาวดี (ตรงข้าม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) โดยสวัสดิภาพ  พร้อมความประทับใจ
ข้อควรควรทราบ
  สำหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนทำการออกตั๋ว
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทหรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า